Prechod na navigáciu Hlavné menu

Seniorcentrum Handlova n.o.

Vitajte na webovom sídle SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o.  poskytujúcej všeobecne prospešné služby. Poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.


 

Nové číslo občasníka NOVÝ DOMOVVytlačiť
 

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. vydala nové číslo občasníka NOVÝ DOMOV.

NOVÝ DOMOV č. 2 ročníka 2016 nájdete tu.


 
 

Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej službyVytlačiť
 

Vďaka Európskemu sociálnemu fondu a dobrej spolupráci s ÚPSVaR v Prievidzi sa našej organizácii počas vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby darilo v mesiacoch apríl až september 2016 zlepšiť kvalitu života našich seniorov – prijímateľov sociálnych služieb. Dobrovoľníci seniorom pomáhali zvládať častokrát pre nich neprekonateľné prekážky, pomáhali im  pri začleňovaní sa do života v zariadení, predchádzali sociálnemu vylúčeniu prijímateľov a ich osamelosti. Počas obdobia aktivačnej činnosti sa vytvorili viaceré priateľstvá medzi prijímateľmi a dobrovoľníkmi, dobrovoľníci sa stali pre seniorov každodennou oporou, pozitívne ich motivovali, s trpezlivosťou počúvali ich životné skúsenosti, príbehy a problémy, a preto sa na nich naši seniori denne tešili. Veľkým prínosom bola aj pomoc dobrovoľníkov pri zabezpečovaní lekárskych predpisov, liekov, nákupov pre prijímateľov, vykonávaní dezinfekcie, sprievodov k lekárom, ktoré sú často problematické vzhľadom na kapacitu zariadenia a personálne obsadenie, ale aj na zdravotný stav prijímateľov. Zámer dobrovoľníckej činnosti – ľudský prístup – bol splnený na 100 %. Dobrovoľníkom za ich prínos patrí úprimné poďakovanie.


 
 

Zmena otváracích hodínVytlačiť
 

POZOR ZMENA!

 

Od 01. 09. 2016 bude recepcia otvorená od 07:30 do 19:00 hod.


 
 

Úprava areálu Senior CentraVytlačiť
 

Mesto Handlová v r. 2010 až 2013 realizovalo projekt rekonštrukcie budovy bývalej základnej školy na ulici Márie Krššákovej. Daný objekt bolo nevyhnutné komplexne zrekonštruovať, zatepliť, obstarať vnútorné vybavenie, vystavať nový výťah a celkovo uspôsobiť pre účely zariadenia sociálnych služieb tak, aby sa dostupne a kvalitne poskytovala sociálna služba pre občanov mesta a okolia, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc. Tento úspešný projekt mesta bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“, vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vo výške 5 % z rozpočtu Mesta Handlová, v celkovej výške 2 696 000 €.

01. 01. 2014 boli prijatí prví klienti a ku koncu mesiaca bola sociálna služba poskytovaná už 27 klientom. Dnes evidujeme 95 klientov s priemerným vekom 82 rokov. Aj napriek vysokému veku, veľakrát ťažkému zdravotnému postihnutiu, sa klienti aktívne zapájajú, spoluorganizujú a zúčastňujú na ponúkaných aktivitách. No hlavne sa stretávajú so svojimi rodinami a priateľmi. K tomu využívajú nielen vnútorné priestory budovy, ale radi oddychujú, stretávajú sa na spoločných debatách a spomínajú na časy minulé na nádvorí pred budovou, kde k tomu momentálne slúži malý priestor.

Areál okolo budovy je rozsiahly a ponúka veľké možnosti na jeho úpravu. Preto sme v tomto roku pristúpili:

  • k spracovaniu návrhu architektonickej štúdie zameranej na riešenie celkovej dispozície a funkčného členenia areálu – okolia hlavnej budovy (obr.č.1),
  • k realizácii I. etapy, priestoru nachádzajúceho sa za hlavnou budovou a to vybudovaním záhrady s chodníkmi, lavičkami na posedenie a pre prechádzky klientov z vlastných finančných prostriedkov (obr.č.2).

Koncepčný návrh areálu spracoval Ing. arch. Patrik Juríček tak, aby priestorové a stavebno- technické riešenie spevnených plôch nadväzovalo na jestvujúce areálové usporiadanie, najmä chodníky z betónovej dlažby. Základné rozdelenie exteriérových plôch je:

  1. ústredné nádvorie so vstupnými priestormi pred hlavným vchodom, už jestvujúca záhradná úprava s lavičkami a parkoviskom,
  2. záhrada za hlavnou budovou s vybudovaním chodníkov, ktoré budú súčasťou záhradnej úpravy s bylinkovými a užitkovými záhonmi, zatrávnatenou plochou a ovocným sadom, záhradným prístreškom s grilom, lavičkami na posedenie,
  3. relaxačno - meditatívna zóna s kaplnkou, ktorá bude situovaná oproti hlavnému vchodu na svahu (západná strana areálu) s nástupným schodiskom, bezbariérovými chodníkmi, s vodným jazierkom, lavičkami,
  4. okolie prevádzkovej budovy a hospodárskeho dvora s výbehom pre zvieratá (severná časť areálu).

Veľký dôraz bude kladený aj na sadové a parkové úpravy areálovej zelene so stanovením množstva a druhového zloženia ako doplnenie už jestvujúcej výsadby stromov a okrasných kvetov.

Podmienkou realizácie úprav celého okolia je bezkolízny a hlavne bezbariérový pohyb klientov a návštevníkov zariadenia. Snahou je postupne, v ročných etapách, vybudovať priestor, kde si každý klient i so svojou rodinou, bez ohľadu na svoje zdravotné obmedzenie a pomoc, nájde priestor na oddych.


 
 


016085

1.10.2016
Úvodná stránka