Prechod na navigáciu Hlavné menu

Seniorcentrum Handlova n.o.

Vitajte na webovom sídle SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o.  poskytujúcej všeobecne prospešné služby. Poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.


 

Zmena otváracích hodínVytlačiť
 

POZOR ZMENA!

 

Od 01. 09. 2016 bude recepcia otvorená od 07:30 do 19:00 hod.


 
 

Úprava areálu Senior CentraVytlačiť
 

Mesto Handlová v r. 2010 až 2013 realizovalo projekt rekonštrukcie budovy bývalej základnej školy na ulici Márie Krššákovej. Daný objekt bolo nevyhnutné komplexne zrekonštruovať, zatepliť, obstarať vnútorné vybavenie, vystavať nový výťah a celkovo uspôsobiť pre účely zariadenia sociálnych služieb tak, aby sa dostupne a kvalitne poskytovala sociálna služba pre občanov mesta a okolia, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc. Tento úspešný projekt mesta bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“, vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vo výške 5 % z rozpočtu Mesta Handlová, v celkovej výške 2 696 000 €.

01. 01. 2014 boli prijatí prví klienti a ku koncu mesiaca bola sociálna služba poskytovaná už 27 klientom. Dnes evidujeme 95 klientov s priemerným vekom 82 rokov. Aj napriek vysokému veku, veľakrát ťažkému zdravotnému postihnutiu, sa klienti aktívne zapájajú, spoluorganizujú a zúčastňujú na ponúkaných aktivitách. No hlavne sa stretávajú so svojimi rodinami a priateľmi. K tomu využívajú nielen vnútorné priestory budovy, ale radi oddychujú, stretávajú sa na spoločných debatách a spomínajú na časy minulé na nádvorí pred budovou, kde k tomu momentálne slúži malý priestor.

Areál okolo budovy je rozsiahly a ponúka veľké možnosti na jeho úpravu. Preto sme v tomto roku pristúpili:

  • k spracovaniu návrhu architektonickej štúdie zameranej na riešenie celkovej dispozície a funkčného členenia areálu – okolia hlavnej budovy (obr.č.1),
  • k realizácii I. etapy, priestoru nachádzajúceho sa za hlavnou budovou a to vybudovaním záhrady s chodníkmi, lavičkami na posedenie a pre prechádzky klientov z vlastných finančných prostriedkov (obr.č.2).

Koncepčný návrh areálu spracoval Ing. arch. Patrik Juríček tak, aby priestorové a stavebno- technické riešenie spevnených plôch nadväzovalo na jestvujúce areálové usporiadanie, najmä chodníky z betónovej dlažby. Základné rozdelenie exteriérových plôch je:

  1. ústredné nádvorie so vstupnými priestormi pred hlavným vchodom, už jestvujúca záhradná úprava s lavičkami a parkoviskom,
  2. záhrada za hlavnou budovou s vybudovaním chodníkov, ktoré budú súčasťou záhradnej úpravy s bylinkovými a užitkovými záhonmi, zatrávnatenou plochou a ovocným sadom, záhradným prístreškom s grilom, lavičkami na posedenie,
  3. relaxačno - meditatívna zóna s kaplnkou, ktorá bude situovaná oproti hlavnému vchodu na svahu (západná strana areálu) s nástupným schodiskom, bezbariérovými chodníkmi, s vodným jazierkom, lavičkami,
  4. okolie prevádzkovej budovy a hospodárskeho dvora s výbehom pre zvieratá (severná časť areálu).

Veľký dôraz bude kladený aj na sadové a parkové úpravy areálovej zelene so stanovením množstva a druhového zloženia ako doplnenie už jestvujúcej výsadby stromov a okrasných kvetov.

Podmienkou realizácie úprav celého okolia je bezkolízny a hlavne bezbariérový pohyb klientov a návštevníkov zariadenia. Snahou je postupne, v ročných etapách, vybudovať priestor, kde si každý klient i so svojou rodinou, bez ohľadu na svoje zdravotné obmedzenie a pomoc, nájde priestor na oddych.


 
 

SeniorbálVytlačiť
 

Bol krásny letný deň 18. august 2016 a v našom Senior Centre Handlová, n.o. to opäť ožilo. Už od obeda sa po celom zariadení rozliehala veselá hudba. Pekné šaty, dobrá nálada a hlavne chuť sa zabávať i v tomto veku, to je to hlavné, čo si bolo treba na Senior bál priniesť.

Zábavné popoludnie už tradične otvorila dychová hudba Veteráni. Svojimi piesňami pozývali do tanca i tých, ktorým už nôžky dobre neslúžia. Milým slovom privítala riaditeľka zariadenia PhDr. Emília Nyitrayová všetkých prítomných. Medzi hosťami nesmeli chýbať  klienti DSS Žiar nad Hronom a členovia Klubu dôchodcov Handlová. O veselú náladu sa postarali i naši speváci zo súboru Hviezdičky.

Najväčším spestrením programu bola tombola. Cien bolo naozaj mnoho. Ako vždy, tak aj tento krát, každá výhra musela byť vykúpená spevom, básňou alebo vtipom. Po chutnej večeri, koláčiku a vínku sa pokračovalo v losovaní prvých cien tomboly.

Dozneli tóny piesní a to znamenalo, že sa blížil záver tretieho ročníka Senior bálu. My v Senior Centre sa už teraz tešíme na ten nasledujúci.


 
 


015990

27.9.2016
Úvodná stránka