Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Seniorcentrum Handlova n.o.

Vitajte na webovom sídle SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o.  poskytujúcej všeobecne prospešné služby. Poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.


 

Prišli nás potešiťVytlačiť
 

Október je mesiacom, ktorý sa už tradične nesie v znamení úcty k starším. Preto dňa 19. októbra 2016 prišli do nášho zariadenia žiaci zo ZŠ Školská, ktorí si pre nás pripravili ľudové pesničky, tance, ale aj hru na strunové hudobné nástroje. Deti pod vedením pani učiteľky Petrášovej ukázali svoj talent a na záver krátkeho programu odovzdali riaditeľke zariadenia ikebanu zo živých kvetov, ktorá bude zdobiť jedáleň nášho zariadenia.

Toto milé dopoludnie malo u našich obyvateľov úspech a preto sme si dovolili mladých účinkujúcich pozvať na návštevu i v čase blížiaceho sa adventu.


 
 

Deň otvorených dverí samosprávyVytlačiť
 

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. i tento rok otvorilo svoje brány deťom. Tentokrát prišli do nášho zariadenia žiaci zo ZŠ Morovnianska cesta. Spoločne s riaditeľkou, ktorá sa na tento deň stala strážkyňou šedín, si prezreli spoločné priestory, jedáleň, denné miestnosti, sesterňu a reminiscenčnú miestnosť určenú na terapie seniorov. Aj napriek mladému veku a dobrej zdravotnej kondícii nepohrdli odviesť sa výťahom. Najväčší zážitok mali deti z telocvične, kde si aj tentokrát mohli vyskúšať ako sa používajú zdravotné pomôcky, a to barle a chodítko. Pod dohľadom inštruktorky sociálnej rehabilitácie a masérky súťažili vo dvojiciach v slalome s týmito pomôckami. Na záver nesmela chýbať sladká odmena.


 
 

Mesiac úcty k starším v mesteVytlačiť
 

V piatok 14. októbra 2016 sme oslávili mesiac úcty k starším ako inak - kultúrne. Mestský úrad Handlová a Dom kultúry pripravili krásny program pre seniorov v Handlovej. Pozvanie prijala známa „šláger umelkyňa“, pani Mária Velšicová. Svojimi energickými a chytľavými piesňami potešila všetkých starších i mladších, čo sa na ňu prišli pozrieť. Programu za zúčastnili aj naši traja obyvatelia v doprovode inštruktorky sociálnej rehabilitácie. 
Program uvádzal nezameniteľný Peter Paulík, ktorý odspieval tri piesne a zvyšok skoro 90 minútového vystúpenia patril Márii Velšicovej, ktorá svojimi vtipnými vstupmi rozosmievala celú sálu. Na záver dostala krásnu kyticu kvetov k svojim úctyhodným 80-tim narodeninám. Posledný potlesk si pani Majka vychutnala pred stojacim hľadiskom. Svojimi piesňami nám všetkým rozdávala úsmev, novú chuť a radosť zo života. Sme veľmi radi, že sme pri tom mohli byť.

Soňa Zubáľová, ISR


 
 

Spievajme na ľudovú nôtuVytlačiť
 

Dňa 13. októbra 2016 sme sa skoro ráno spolu so zástupcami speváckej skupiny „Hviezdičky“ vybrali do Sološnice. Je to malá dedinka, kde sa už po ôsmy krát konalo Medzinárodné stretnutie pri ľudovej piesni pod názvom „Spievajme na ľudovú nôtu“. Kultúrny dom, kde sa stretnutie uskutočnilo, bol už naplnený do posledného miesta. Stretnutie otvoril riaditeľ usporiadateľského zariadenia (DSS Plavecké Podhradie) Ing. Jozef Sádovský. Po úvodných slovách sa začali sálou ozývať prvé tóny piesní. To už na pódiu vystupovala skupina Kabrňáci z CSS Tloskov (Česká republika), ktorá je už niekoľko rokov neoddeliteľnou súčasťou tejto peknej akcie. Po doznení známych tónov českých piesní prišli na rad zástupcovia jednotlivých zariadení, aby svojimi piesňami a tancom potešili ostatných prítomných.

Celé podujatie sa nieslo v príjemnej, veselej a pohodovej atmosfére. Na stretnutí sa prezentovali i zariadenia, ktoré sa sústreďujú na prácu s mentálne postihnutými ľuďmi. Práve tí dodávali celému podujatiu tú správnu atmosféru šťastia a radosti. Veď predsa radosť z ľudovej hudby a možnosť stretnúť sa so známymi a priateľmi je tou hlavnou myšlienkou medzinárodného hudobného festivalu.

Program sa pomaly blížil ku svojmu koncu a my, rovnako ako i ostatní účastníci stretnutia, sme si domov odnášali nielen darčeky a diplom, ale hlavne hrejivý pocit, že aj naši obyvatelia, hoci sú to už ľudia vo vysokom veku, dokážu dôstojne reprezentovať naše zariadenie na medzinárodnom stretnutí. Za to im patrí veľké „Ďakujeme!“

Iveta Ondrušíková, ISR


 
 

Mesiac úcty k starším v SeniorkuVytlačiť
 

Dňa 11. októbra 2016 o 10.00 hod. sme si malým posedením v jedálni zariadenia pripomenuli sviatok našich seniorov. Program nám svojím vystúpením spestrili predškoláci z MŠ na Cintorínskej ulici spolu s pani učiteľkou Tonhauserovou. Malí účinkujúci zarecitovali krátke básničky, ktoré obmäkčili nie jedno smutné srdiečko. Veľkým prekvapením pre všetkých prítomných bol spoločenský tanec. Deti si pre nás pripravili veselý tanček na známu pieseň „Keď bola v móde polka“, ktorý rozveselil a vyčaril úsmev na tvárach obyvateľov, ale i zamestnancov zariadenia.

Potom sme sa už všetci započúvali do známych i menej známych melódií v podaní speváckeho súboru Lúč a Rozlet z Prievidze. Sú to ľudia, ktorí sú naším klientom blízki nielen vekom, ale často krát i zdravotným postihnutím. Preto sme boli radi, že prijali naše pozvanie a podelili sa s nami o ich životný elán. Na záver sme si spoločne zaspievali zopár známych ľudových piesní. Členovia súboru prisľúbili, že sa do nášho zariadenia ešte vrátia, aby nám spestrili dlhé zimné dni, ktoré nás čoskoro čakajú. 

Malé občerstvenie a doznievajúce melódie ukončili príjemné dopoludnie venované našim seniorom.

Iveta Ondrušíková, ISR


 
 

Nové číslo občasníka NOVÝ DOMOVVytlačiť
 

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. vydala nové číslo občasníka NOVÝ DOMOV.

NOVÝ DOMOV č. 2 ročníka 2016 nájdete tu.


 
 

Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej službyVytlačiť
 

Vďaka Európskemu sociálnemu fondu a dobrej spolupráci s ÚPSVaR v Prievidzi sa našej organizácii počas vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby darilo v mesiacoch apríl až september 2016 zlepšiť kvalitu života našich seniorov – prijímateľov sociálnych služieb. Dobrovoľníci seniorom pomáhali zvládať častokrát pre nich neprekonateľné prekážky, pomáhali im  pri začleňovaní sa do života v zariadení, predchádzali sociálnemu vylúčeniu prijímateľov a ich osamelosti. Počas obdobia aktivačnej činnosti sa vytvorili viaceré priateľstvá medzi prijímateľmi a dobrovoľníkmi, dobrovoľníci sa stali pre seniorov každodennou oporou, pozitívne ich motivovali, s trpezlivosťou počúvali ich životné skúsenosti, príbehy a problémy, a preto sa na nich naši seniori denne tešili. Veľkým prínosom bola aj pomoc dobrovoľníkov pri zabezpečovaní lekárskych predpisov, liekov, nákupov pre prijímateľov, vykonávaní dezinfekcie, sprievodov k lekárom, ktoré sú často problematické vzhľadom na kapacitu zariadenia a personálne obsadenie, ale aj na zdravotný stav prijímateľov. Zámer dobrovoľníckej činnosti – ľudský prístup – bol splnený na 100 %. Dobrovoľníkom za ich prínos patrí úprimné poďakovanie.


 
 

Zmena otváracích hodínVytlačiť
 

POZOR ZMENA!

 

Od 01. 09. 2016 bude recepcia otvorená od 07:30 do 19:00 hod.


 
 

Úprava areálu Senior CentraVytlačiť
 

Mesto Handlová v r. 2010 až 2013 realizovalo projekt rekonštrukcie budovy bývalej základnej školy na ulici Márie Krššákovej. Daný objekt bolo nevyhnutné komplexne zrekonštruovať, zatepliť, obstarať vnútorné vybavenie, vystavať nový výťah a celkovo uspôsobiť pre účely zariadenia sociálnych služieb tak, aby sa dostupne a kvalitne poskytovala sociálna služba pre občanov mesta a okolia, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc. Tento úspešný projekt mesta bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“, vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vo výške 5 % z rozpočtu Mesta Handlová, v celkovej výške 2 696 000 €.

01. 01. 2014 boli prijatí prví klienti a ku koncu mesiaca bola sociálna služba poskytovaná už 27 klientom. Dnes evidujeme 95 klientov s priemerným vekom 82 rokov. Aj napriek vysokému veku, veľakrát ťažkému zdravotnému postihnutiu, sa klienti aktívne zapájajú, spoluorganizujú a zúčastňujú na ponúkaných aktivitách. No hlavne sa stretávajú so svojimi rodinami a priateľmi. K tomu využívajú nielen vnútorné priestory budovy, ale radi oddychujú, stretávajú sa na spoločných debatách a spomínajú na časy minulé na nádvorí pred budovou, kde k tomu momentálne slúži malý priestor.

Areál okolo budovy je rozsiahly a ponúka veľké možnosti na jeho úpravu. Preto sme v tomto roku pristúpili:

  • k spracovaniu návrhu architektonickej štúdie zameranej na riešenie celkovej dispozície a funkčného členenia areálu – okolia hlavnej budovy (obr.č.1),
  • k realizácii I. etapy, priestoru nachádzajúceho sa za hlavnou budovou a to vybudovaním záhrady s chodníkmi, lavičkami na posedenie a pre prechádzky klientov z vlastných finančných prostriedkov (obr.č.2).

Koncepčný návrh areálu spracoval Ing. arch. Patrik Juríček tak, aby priestorové a stavebno- technické riešenie spevnených plôch nadväzovalo na jestvujúce areálové usporiadanie, najmä chodníky z betónovej dlažby. Základné rozdelenie exteriérových plôch je:

  1. ústredné nádvorie so vstupnými priestormi pred hlavným vchodom, už jestvujúca záhradná úprava s lavičkami a parkoviskom,
  2. záhrada za hlavnou budovou s vybudovaním chodníkov, ktoré budú súčasťou záhradnej úpravy s bylinkovými a užitkovými záhonmi, zatrávnatenou plochou a ovocným sadom, záhradným prístreškom s grilom, lavičkami na posedenie,
  3. relaxačno - meditatívna zóna s kaplnkou, ktorá bude situovaná oproti hlavnému vchodu na svahu (západná strana areálu) s nástupným schodiskom, bezbariérovými chodníkmi, s vodným jazierkom, lavičkami,
  4. okolie prevádzkovej budovy a hospodárskeho dvora s výbehom pre zvieratá (severná časť areálu).

Veľký dôraz bude kladený aj na sadové a parkové úpravy areálovej zelene so stanovením množstva a druhového zloženia ako doplnenie už jestvujúcej výsadby stromov a okrasných kvetov.

Podmienkou realizácie úprav celého okolia je bezkolízny a hlavne bezbariérový pohyb klientov a návštevníkov zariadenia. Snahou je postupne, v ročných etapách, vybudovať priestor, kde si každý klient i so svojou rodinou, bez ohľadu na svoje zdravotné obmedzenie a pomoc, nájde priestor na oddych.


 
 


017204

22.10.2016
Úvodná stránka