Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Denný stacionár

"Škôlka" pre seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím

Denný stacionár je opatrovateľská služba, ale v zariadení s denným pobytom počas pracovných dní na určitý čas. Je určený seniorom a občanom so zdravotným postihnutím, ktorí žijú v rodinách a ich rodinní príslušníci im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť, ale nechcú ich umiestniť v nejakej inštitúcii, resp. čakajú v poradovníku na umiestnenie do Domova dôchodcov (Zariadenia pre seniorov) alebo do Domova sociálnych služieb. Je určená aj občanom, ktorí žijú sami, potrebujú si vyplniť svoj čas, udržiavať kontakty s ľuďmi. Podmienkou poskytovania sociálnej služby je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydá sociálne oddelenie mesta/obce so stupňom odkázanosti najmenej III podľa Prílohy 3 Zákona o sociálnych službách. Okrem prípadov ak sa má poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby.

V dennom stacionári (DS)

 • sa poskytuje:
 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo klientom a ich rodinným príslušníkom,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. stravovanie,
 • sa zabezpečuje:
 1. rozvoj pracovných zručností,
 2. záujmová činnosť.
   

Mimo týchto sociálnych služieb  je možné poskytnúť:

 • dohľad nad užívaním liekov,
 • priestor na odpočinok,
 • hygienický dohľad,
 • individuálne a skupinové kondičné cvičenie pod dohľadom fyzioterapeuta,
 • poskytovanie podmienok pre zamedzenie osamelosti.


Predmetné činnosti zabezpečí kvalifikovaný sociálny pracovník, inštruktor sociálnej rehabilitácie, fyzioterapeut a odborný opatrovateľský personál.

Podmienky poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári, výšku a spôsob úhrady za sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa §74 zákona o sociálnych službách.

V DS sa sociálna služba poskytuje ambulantnou formou.

 

Podmienky prijatia

 


 


074027

23.9.2019
Úvodná stránka