Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Domov sociálnych služieb

V domove sociálnych služieb (DSS) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

V domove sociálnych služieb (DSS)

 • sa poskytuje:
 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ubytovanie,
 5. stravovanie,
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 7. osobné vybavenie,
 • sa zabezpečuje:
 1. rozvoj pracovných zručností,
 2. záujmová činnosť,
 3. ošetrovateľská starostlivosť,
 • sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

 

Podmienkou poskytovania sociálnej služby v DSS je predloženie vydaného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v DSS, ktorú vydal samosprávny kraj miestne príslušný podľa trvalého bydliska žiadateľa, okrem prípadov ak sa má poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby.

Sociálnu službu v DSS nemožno poskytovať osobe:

 • trpiacej psychickou poruchou, vplyvom ktorej by mohla ohrozovať seba a okolie,
 • osobe trpiacej infekčnou a prenosnou chorobou,
 • osobe, ktorá by pre iné závažné poruchy svojej osobnosti narúšala spolunažívanie (asociálne správanie, alkoholizmus, toxikománia).
   

V DSS sa môžu vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré neupravuje zákon o sociálnych službách, za účelom zvýšenia kvality sociálnej služby a za predpokladu, že sa na ich poskytovaní prijímateľ s poskytovateľom dohodli. Za iné činnosti sa považujú strihanie, manikúra, pedikúra, činnosti iného charakteru, ak sa prijímateľ s poskytovateľom nedohodli inak.

Podmienky poskytovania sociálnej služby v DSS, výšku a spôsob úhrady za sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.

V DSS sa sociálna služba poskytuje:

 • celoročnou pobytovou formou (klientom, ktorí boli prijatí do 31.12.2014),
 • týždennou  formou,
 • ambulantnou formou.

 

Podmienky prijatia


 


074022

23.9.2019
Úvodná stránka