Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

O nás

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

V súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová ako aj v nadväznosti na Komunitný plán sociálnych služieb v Meste Handlová na roky 2010 - 2013 mesto realizovalo projekt rekonštrukcie budovy bývalej základnej školy na ulici Márie Krššákovej. Daný objekt bolo nevyhnutné komplexne zrekonštruovať, zatepliť, odstrániť bariéry, obstarať jeho vnútorné vybavenie, vystavať nový výťah a celkovo uspôsobiť pre účely zariadenia sociálnych služieb, ktoré by plnilo nasledovné ciele:

 • zlepšiť dostupnosť a kvalitu poskytovania sociálnych služieb v Handlovej a jej okolí občanom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby a pre tých občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, s kapacitou 100 miest,
 • vytvoriť pracovné príležitosti pre 50 zamestnancov.

Tento úspešný projekt mesta bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“, vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vo výške 5 % z rozpočtu Mesta Handlová.

V nadväznosti na postupujúce stavebné práce a materiálne vybavenie objektu Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová schválilo dňa 30.05.2013 Zakladaciu listinu novej mestskej neziskovej organizácie pod názvom SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. 

Poslaním novej n. o. je odstránenie, zmiernenie alebo prekonanie dôsledkov vzniku odkázanosti občanov na pomoc iných osôb a to pri zohľadnení zmien a obmedzení spôsobených starnutím, resp. chorobou. Cieľom je vytvoriť prostredie simulujúce domov, zachovať v maximálnej miere súkromie prijímateľov, podnecovať ich k zachovaniu psychického a fyzického zdravia.

Koncepciu rozvoja SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n. o. môžete nájsť tu: 

Budova pred rekonštrukciou

Budova pred rekonštrukciou

 

Budova po rekonštrukcii
Budova po rekonštrukcii

 

Hlavná činnosť n. o.: poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti poskytovania sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení.

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. poskytuje nasledovné druhy sociálnych služieb:

 • zariadenie pre seniorov,
 • domov sociálnych služieb,
 • zariadenie opatrovateľskej služby,
 • denný stacionár,
 • prepravná služba,
 • jedáleň.

 

ORGÁNY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

SPRÁVNA RADA  neziskovej organizácie SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n. o.

Správna rada je najvyšší orgán neziskovej organizácie. Funkčné obdobie správnej rady je 4 roky. Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Správna rada najmä:

 • schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie (najneskôr do 31.3. príslušného kalendárneho roka),
 • schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení,
 • podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
 • volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,
 • volí a odvoláva členov správnej rady a dozornej rady,
 • schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,
 • rozhoduje o použití zisku a úhrade strát, vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania, najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,
 • určuje výšku výdavkov na správu neziskovej organizácie,
 • schvaľuje cenník služieb a výšku úhrad za poskytované služby neziskovou organizáciou,
 •  zodpovedá za hospodárenie s majetkom neziskovej organizácie.

Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová, dňa 29.1.2019 schválilo na svojom 1.zasadnutí zástupcov mesta Handlová do Správnej rady SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. na funkčné  obdobie od 01.02. 2019  do 31.01.2023 nasledovne:

 • Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta,
 • Ing. Rudolf Podoba, poslanec MsZ mesta Handlová,
 • PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho oddelenia MsÚ.

 

DOZORNÁ RADA neziskovej organizácie SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n. o.

Dozorná rada je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie. Funkčné obdobie dozornej rady je 4 roky. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontrolujú, či účtovníctvo je riadne vedené v súlade s príslušným zákonom a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom. Členstvo v dozornej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Dozorná rada najmä:

 • preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade,
 • kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
 • upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová , dňa 29.1.2019 schválilo na svojom 1.zasadnutí  zástupcov mesta Handlová do Dozornej rady SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. na funkčné obdobie od 01.02.2019 do 31.01.2023 nasledovne:

 •  Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 •  Ing. Vladimír Buzalka
 •  Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia MsÚ

 

RIADITEĽ neziskovej organizácie SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n. o.

Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú zákonom, zakladacou listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. Funkčné obdobie riaditeľa je 5 rokov. Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným. Riaditeľa volí a odvoláva správna rada. Riaditeľ zodpovedá za hospodárenie s majetkom neziskovej organizácie a je  povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so  záujmami neziskovej  organizácie a všetkých jej zakladateľov.

Správna rada n. o. zvolila PhDr. Emíliu  Nyitrayovú za riaditeľku SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o.  na nové funkčné obdobie od 01.12.2018  do 30.11.2023 na zasadnutí dňa 15.10.2018.

 


 

Informácie o SENIOR CENTRE HANDLOVÁ, n. o.

Informácie o SENIOR CENTRE HANDLOVÁ, n. o. možno získavať, resp. podávať žiadosti nasledovne:

 1. spôsob: ústne, písomne,  poštou, telefonicky, elektronickou poštou, nahliadnutím do spisu
 2. čas: od 7,00 hod. do 15,00 hod. v pracovných dňoch
 3. miesto: priamo v budove n. o. a podľa charakteru požadovaných informácii u týchto zamestnancov:
 • riaditeľka: organizácia práce chodu n. o., ekonomická agenda, personalistika,
 • odborná technicko-hospodárska pracovníčka: správa majetku, prania, správa webového sídla, upratovania, prevádzkovo- technická oblasť, objednávky, reklamácie,
 • sociálna pracovníčka: konanie o prijatí občanov do n. o., úhrady za pobyt, evidencia a úschova depozitných prostriedkov, domáci poriadok, terapie, záujmovo - kultúrna činnosť,
 • hlavná sestra: zdravotno-opatrovateľská starostlivosť, rehabilitácia,
 • hospodárka stravovacej prevádzky - nákup potravín, stravovanie.

 

Postup pri vybavovaní žiadostí:

 1. žiadosť, ak nepatrí medzi informácie, ktoré sú obmedzené zákonom v súlade s § 8 až 12 cit. zákona, bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní,
 2. na doplnenie chýbajúcich náležitostí ďalších 8 pracovných dní,
 3. ak zariadenie nedisponuje požadovanými informáciami, žiadosť postúpi do 5 dní od podania príslušnej povinnej osobe.

 


074031

23.9.2019
Úvodná stránka