Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podmienky prijatia

Pri prijatí klienta – prijímateľa, sa postupuje v súlade so Zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Podmienkou poskytovania sociálnej služby v SENIOR CENTRE HANDLOVÁ, n.o. – poskytovateľ - je rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Táto podmienka neplatí, ak sa sociálna služba poskytuje fyzickej osobe, ktorá platí úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby a ak sa jej poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Prvým krokom v prípade záujmu o poskytovanie sociálnej služby je podanie si žiadosti o posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu:

 • v meste/obci miestne príslušnej podľa trvalého bydliska žiadateľa pobytu (do Zariadenia pre seniorov, Denného stacionára, Zariadenia opatrovateľskej služby),
 • na samosprávny kraj, miestne príslušný podľa trvalého bydliska žiadateľa pobytu (do Domova sociálnych služieb).

Po vykonaní sociálneho šetrenia a vypracovania zdravotníckeho posudku bude žiadateľovi - fyzickej osobe vydané rozhodnutie (obcou/mestom alebo samosprávnym krajom) o odkázanosti na požadovanú sociálnu službu, v ktorej je určený  stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby od I. do VI. stupňa. K tomu, aby mohla byť poskytovaná sociálna služba v SENIOR CENTRE HANDLOVÁ , n.o. stupeň odkázanosti musí byť:

 • minimálne III. stupeň pre sociálnu službu denného stacionára a zariadenia opatrovateľskej služby,
 • minimálne IV. stupeň pre poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a 
 • minimálne V. stupeň pre sociálnu službu v domove sociálnych služieb, pre nevidiace osoby minimálne III. stupeň.
   

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia si fyzická osoba podá písomnú Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (editovateľná žiadosť tu) spolu so Súhlasom o spracovaní osobných údajov (editovateľný súhlas tu) do takého druhu zariadenia, pre ktoré má vydané rozhodnutie. Túto žiadosť a jej prílohy je možné si prísť zobrať osobne do zariadenia.

K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenia o príjme, aktuálne rozhodnutie zo sociálnej poisťovne a ďalšie prílohy (napr. vyhlásenie o majetku, editovateľné vyhlásenie tu), ktoré sú uvedené v žiadosti, psychiatrické vyšetrenie - vyjadrenie psychiatra o aktuálnom stave klienta a RTG pľúc nie staršie ako 6 mesiacov. V prípade, ak sú splnené podmienky na prijatie a zariadenie má voľné miesto, riaditeľka zariadenia uzatvorí "Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby" so žiadateľom. Ak nie je voľné miesto, môže fyzická osoba (žiadateľ) požiadať o zaradenie do poradovníka čakateľov. Od 01. 01. 2016 SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. vedie evidenciu čakateľov v poradí, v akom boli doručené kompletné žiadosti.

Konkrétne podmienky evidencie čakateľov a prijímania do zariadenia nájdete tu: 

Podľa §61 ods. 3 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách do zariadenia nemôže byť prijatá fyzická osoba, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

Nie sme zdravotnícke zariadenie.

V SENIOR CENTRE HANDLOVÁ, n. o. je klientom poskytovaná ošetrovateľská starostlivosť v zmysle § 22 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Zdravotnú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb poskytujú ich praktickí a odborní lekári v mieste trvalého bydliska.

Liečebná rehabilitácia je doplnková služba a nie je nárokovateľná v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách

 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby je uzatvorená písomne a spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.  Zmluva o poskytovaní sociálnej služby upravuje:

 • označenie zmluvných strán,
 • druh a miesto poskytovania sociálnej služby,
 • vecný rozsah - jednotlivé poskytované sociálne služby (odborné, obslužné a ďalšie činnosti),
 • formu poskytovania sociálnej služby,
 • počet odoberaných jedál podľa (§ 17 ods. 4 a 5),
 • deň začatia a čas poskytovania sociálnej služby,
 • miesto poskytovania sociálnej služby,
 • sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia, podmienky jej vrátenia, podmienky jej zúčtovania a lehotu na jej zúčtovanie,
 • práva a povinnosti zúčastnených strán,
 • dôvody vypovedania zmluvy zo strany prijímateľa i poskytovateľa služby,
 • podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,
 • dôvody jednostrannej výpovede zmluvy,
 • sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 12.,
 • podmienky prerušenia poskytovania sociálnej služby,
 • kalkulačný list, vlastné dojednanie,
 • záverečné ustanovenia.


Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, zaradia sa vo forme dodatku k zmluve.

 

Pri nástupe prijímateľ sociálnej služby predloží platný občiansky preukaz, osobné doklady (rodný list), zdravotnú kartu (resp. výpis zo zdravotnej karty), preukaz poistenca a zoznam cenných vecí.
Prijímateľ sociálnej služby si môže do zariadenia  priniesť veci osobnej potreby, hygienické potreby, ošatenie, obuv, uteráky a pod. Môže si priniesť aj elektrospotrebiče podľa potreby (TV prijímač, rádio, chladničku, a pod.), za ktoré sa účtuje úhrada v zmysle platného cenníka.

Ak poskytovateľ sociálnej služby vykonáva, zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré neustanovuje zákon o sociálnych službách, sumu úhrady za tieto iné činnosti obsahuje osobitná zmluva.                                      

Výška úhrady a spôsob platenia úhrady za sociálne služby sú uvedené v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby na základe platného Výpočtového listu úhrady 16. 05. 2018.

Platenie úhrad za sociálnu službu, ako aj vklad do DEPOZITU je z dôvodu  vedenia pokladne a ochrany finančnej hotovosti  v čase :

       pondelok – piatok : do 14.30 hod.

Odporúčame uhrádzať úhrady za sociálnu službu  bankovým prevodom na účet zariadenia   IBAN  SK5809000000005051405297

Vklad do depozitu je možný len osobne do pokladne.   

Nahlasovanie DOVOLENKY je z prevádzkových dôvodov možné iba v nasledovných časoch:

pondelok - štvrtok : do 12.00 hod. – nahlásenie pre nasledujúci deň
piatok : do 12.00 hod. – nahlásenie na víkend  a pondelok.

V prípade  jednodňových sviatkov  nahláste DOVOLENKU 1  pracovný deň dopredu .

Nahlasovanie dovolenky na nasledujúci deň je možné v pracovné dni  (od 7,00 hod. do 12,00 hod.) u Mgr. Daniely Bálekovej alebo na tel. č.: 0917 127 450, resp. osobne.

Vo výnimočných prípadoch, cez víkend na nasledujúci deň, môžete nahlásiť dovolenku osobne službukonajúcej sestre alebo na tel. č.:          0905 357 413.

Pozn.: počas DOVOLENKY (t.j. deň kedy je nahlásená dovolenka) nevzniká  nárok na vydanie žiadnej stravy, napr. raňajok, odhlasuje sa celodenná strava

 

Skončenie poskytovania sociálnej služby

Zo strany prijímateľa:

 1. prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď je potrebné podať najneskôr 2 dni pred dňom odchodu,
 2. úmrtím prijímateľa.

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. - poskytovateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby len z týchto dôvodov:

 1. prijímateľ sociálnej služby hrubo porušil povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie,
 2. nezaplatil dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace, alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady,
 3. prijímateľ hrubo poruší Domáci poriadok zariadenia sociálnych služieb SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ n.o.,
 4. vyšší územný celok alebo obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu,
 5. ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálnu službu  a prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby,
 6. prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu.
 7. prijímateľ sociálnej služby bez vážneho dôvodu nevyužíva sociálnu službu po dobu dlhšiu ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, za vážny dôvod sa považuje najmä pobyt v zdravotníckom zariadení.


Ak SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. jednostranne vypovie Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby a ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby, výpoveď je potrebné podať najneskôr 30 dní pred dňom odchodu. Poskytovateľ sociálnej služby je zároveň povinný vopred písomne oznámiť prijímateľovi sociálnej služby začiatok plynutia výpovednej lehoty. 


 
ziadost_o_uzavretie_zmluvy.pdf(208.9 kB)Žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.pdf(397.3 kB)Súhlas so spracovaním osobných údajov
suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.docx(12.5 kB)Súhlas so spracovaním osobných údajov - editovateľný
suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.odt(6.4 kB)Súhlas so spracovaním osobných údajov - editovateľný (.odt)
vypoctovy_list_od_16_05_2018.pdf(155 kB)Výpočtový list úhrady platný od 16.05.2018
vyhlasenie_o_majetku.pdf(133.7 kB)Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
vyhlasenie_o_majetku.docx(12.6 kB)Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby - editovateľné
vyhlasenie_o_majetku.odt(6.7 kB)Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby - editovateľné (.odt)
Ekonomicky_opravnene_naklady_od_01_03_2019.pdf(141.3 kB)Ekonomicky oprávnené náklady od 01.03.2019
VZN_2_2018_SOC_SLUZBY_MESTO HANDLOVA.pdf(524 kB)VZN mesta Handlová od 16.05.2018
ZASADY_VZN_2_2018_MESTO_HANDLOVA.pdf(686.9 kB)Zásady VZN mesta Handlová od 16.05.2018
postup_evidencia_cakatelov_prijatie.pdf(136.3 kB)Podmienky evidencie čakateľov a prijímania do zariadenia


074026

23.9.2019
Úvodná stránka