Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podporné sociálne služby

Prepravná služba

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje:

 1. posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa Zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa Zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   

Každý občan, ktorý chce využívať prepravnú službu si najskôr musí podať písomnú žiadosť o poskytnutie prepravnej služby so všetkými prílohami (editovateľná žiadosť tu) u sociálnej pracovníčky a uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje posudkom vydaným príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu alebo potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu (v súlade s §42 zákona č.448/2008 Z. z.) - editovateľná príloha tu.


Prepravná služba je sociálna služba, ktorú možno poskytovať občanovi s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Handlová. Poskytovaním sa rieši jeho nepriaznivá sociálna situácia z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Prepravnú službu nemožno poskytovať, ak individuálnu prepravu možno zabezpečiť inak (taxi službou, rodinným prílušníkom, sanitkou).

Podmienky poskytovania sociálnej služby - prepravnej služby, výšku a spôsob úhrady za sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.

Výška úhrady za prepravnú službu pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Handlová

Fyzická osoba odkázaná na prepravnú službu

 • jazda na území mesta Handlová
 • stojné 
 • jazda mimo mesta Handlová

 

 • 2,50 €
 • 2,00 €/15 minút
 • 0,20 €/každý začatý km

Fyzická osoba sprevádzajúca osobu odkázanú na prepravnú službu

 • jazda na území mesta Handlová
 • stojné 

 

 • bezplatne


Výška úhrady za prepravnú službu pre klientov SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n. o.

Fyzická osoba odkázaná na prepravnú službu

 • jazda na území mesta Handlová
 • stojné 
 • jazda mimo mesta Handlová

 

 

 • 2,00 € - pauš. popl.
 • 0,00 €
 • 0,20 €/každý začatý km

Fyzická osoba sprevádzajúca osobu odkázanú na prepravnú službu

 • jazda na území mesta Handlová
 • stojné

 

 • bezplatne

 

Prepravnú službu je možné využívať len v pracovné dni v čase od  07,00 hod. do 15,00 hod.:
- na území mesta Handlová (s nahlásením 1 deň dopredu),
- mimo mesta Handlová, v rámci okresu Prievidza (s nahlásením min. 3 dni dopredu).

Každý žiadateľ si sprevádzajúcu osobu zabezpečí individuálne. Prepravnú službu nemožno poskytovať, ak individuálnu prepravu možno zabezpečiť inak (taxi službou, rodinným prílušníkom, sanitkou).

Dispečing zabezpečuje sociálna pracovníčka. Objednávanie poskytnutia prepravnej služby sa zabezpečuje:

 • na základe telefonickej objednávky, tel. číslo: 0917 127 450,
 • osobne u sociálnej pracovníčky v n. o.

 

Jedáleň

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá

 • nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
 • má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
 • dovŕšila dôchodkový vek.


Stravovanie v jedálni sa poskytuje občanom na základe podanej Žiadosti o poskytovanie stravy v jedálni (editovateľná žiadosť tu) a uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní podpornej sociálnej služby v jedálni. Klient odoberá stravu v pracovné dni v týždni podľa vlastného výberu (1 alebo až 5 dní v týždni) a podľa druhu (racionálna, šetriaca, diabetická). Stravu odoberá do vlastného obedára, resp. sa mu strava podáva priamo v priestoroch jedálne n.o. 

V podpornej sociálnej službe – v jedálni výška úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov za suroviny (stravná jednotka) a časť režijných nákladov na prípravu stravy. Za režijné náklady sa považujú náklady stravovacej prevádzky, ktoré vznikli v súvislosti s prípravou, realizáciou a zabezpečením stravy (mzdy zamestnancov stravovacej prevádzky, energie, vývoz odpadu, čistiace a dezinfekčné prostriedky, údržba a oprava technológie na stravovacej prevádzke a pod.) takto :

Obed - pri riacionálnej strave 2,70 €/deň (stravná jednotka: 1,18 + režijné náklady 1,52 €)
Obed - pri šetriacej strave 2,80 €/deň (stravná jednotka: 1,28 + režijné náklady 1,52 €)
Obed - pri diabetickej strave 2,95 €/deň (stravná jednotka: 1,43 + režijné náklady 1,52 €)

 

Odhlasovanie obedov je z prevádzkových dôvodov možné iba v nasledovných časoch:

pondelok - štvrtok : do 11.30 hod. - odhlásenie stravy pre nasledujúci deň
piatok : do 11.30 hod. - odhlasovanie stravy na pondelok

Z prevádzkových dôvodov nie je možné odhlásiť stravu na daný deň.

Odhlasovanie je možné u pani  Anny Beránek, alebo na  tel.: 0905343401.                                               

V prípade jej neprítomnosti,  odhláste obed u službukonajúcej kuchárky pri okienku v jedálni .

Ďakujeme za porozumenie !


 


073923

19.9.2019
Úvodná stránka