Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Štandardy kvality poskytovania soc. služieb

Každý poskytovateľ sociálnej služby musí mať v súlade s platnou legislatívou spracované tzv. štandardy kvality. Štandardy popisujú ako má vyzerať kvalitná sociálna služba. Na ich tvorbe sa podieľajú zamestnanci zariadenia a zaväzujú sa, že budú podľa nich postupovať, ich dodržiavanie je kontrolované.

Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby upravujú povinnosti, ktoré poskytovateľovi vyplývajú z jednotlivých ustanovení zákona o sociálnych službách: „ Príloha č. 2 k zákonu č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z."

Zákon č. 485/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v § 104 určuje hodnotenie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb.
V prílohe č. 2  zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 sú stanovené a bližšie popísané podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby prostredníctvom štandardov a prostredníctvom jednotlivých indikátorov je definovaný spôsob ako zabezpečiť realizáciu pre kvalitné poskytovanie sociálnych služieb.
Podmienky kvality sociálnych služieb sú prostriedkom ako zlepšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb, zároveň zlepšovať kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb, umožňovať im rozhodovať o svojich prioritách a žiť spokojný život za pomoci pracovníkov, ktorí im pomáhajú v napĺňaní cieľov.

 

Podmienky kvality sa hodnotia v 4 oblastiach:

I. oblasť: Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd - popisujú základné hodnoty a princípy poskytovania sociálnej služby

Kritériá:

 • základné ľudské práva a slobody,
 • sociálny status prijímateľa sociálnych služieb,
 • vzťahy rodina komunita.

 

II. oblasť: Procedurálne podmienky – určujú ako má sociálna služba vyzerať

Kritériá:

 • vymedzenie účelu a obsahu  sociálnej služby,
 • určenie postupov a podmienok poskytovania sociálnej služby, jej rozsahu a formy,
 • určenie postupu pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
 • určenie postupov a pravidiel na dosiahnutie účelu odborného zamerania pri poskytovaní sociálnej služby, prostredníctvom metód, techník a postupov sociálnej práce a zásad poskytovania sociálnej služby,
 • určenie postupov a pravidiel na vypracovanie, realizovanie a hodnotenie individuálneho plánu prijímateľa sociálnej služby alebo určenie postupov a pravidiel práce s prijímateľom sociálnej služby,
 • určenie postupov a pravidiel prevencie krízových situácií, určenie postupov a pravidiel pri používaní prostriedkov telesného a netelesného obmedzenia,
 • poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme, podľa ich individuálnych potrieb,
 • podpora a pomoc prijímateľovi sociálnej služby pri sprostredkovaní a využívaní inej verejnej služby podľa jeho potrieb, schopností a cieľov,
 • určenie postupov a pravidiel na zisťovanie spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb so všetkými zložkami poskytovanej sociálnej služby a využívanie zistených skutočností pri zvyšovaní kvality poskytovanej  sociálnej služby a určenie postupu podávania sťažností súvisiacej s poskytovaním sociálnej služby,
 • hodnotenie poskytovania sociálnej služby v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby a v súlade s cieľmi poskytovanej sociálnej služby.

 

III. Oblasť: Personálne podmienky – zamerané na zamestnanca, určujú personálne a odborné zabezpečenie poskytovanej sociálnej služby

Kritériá:

 • vypracovanie štruktúry a počtu pracovných miest, kvalifikačných predpokladov na ich plnenie v súlade s § 84 s určením štruktúry, povinností a kompetencií jednotlivých zamestnancov, počet zamestnancov je primeraný počtu prijímateľov sociálnej služby a ich potrebám,
 • určenie postupov, pravidiel a podmienok na prijímanie zamestnancov, zaškoľovanie zamestnancov, ktoré je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 • určenie postupov, pravidiel a podmienok na rozvoj ďalšieho vzdelávania a zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov a na hodnotenie zamestnancov, ktoré zahŕňajú  vypracovanie osobných cieľov, úloh a potrebu ďalšieho vzdelávania a spôsob ich naplnenia,
 • systém supervízie poskytovateľa.

 

IV. Oblasť: Prevádzkové podmienky – zameriavajú sa najmä na prostredie, priestory, kde sa sociálna služba poskytuje z rôznych aspektov

Kritériá:

 • zabezpečenie prevádzkových podmienok zodpovedajúcich kapacite, druhu poskytovanej sociálnej služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 • určenie postupu a spôsobu spracovávania a poskytovania informácii o poskytnutej sociálnej službe, ktoré sú dostupné prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti v prijateľnej a zrozumiteľnej forme,
 • hodnotenie vypracovania výročnej správy v súlade s týmto zákonom alebo hodnotenie záverečného účtu,
 • určenie pravidiel prijímania darov.

 


073892

19.9.2019
Úvodná stránka