Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zariadenie opatrovateľskej služby

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení opatrovateľskej služby (ZOS)

 • sa poskytuje:
 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. ubytovanie,
 4. stravovanie,
 5. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
 • sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.
   

Podmienkou poskytovania sociálnej služby v ZOS je predloženie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydá sociálne oddelenie mesta/obce. Posudková činnosť sa nevykonáva, ak sa má poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby.

Sociálnu službu v ZOS nemožno poskytnúť osobe

 • trpiacej psychickou poruchou, vplyvom ktorej by mohla ohrozovať seba a okolie,
 • osobe trpiacej infekčnou chorobou, prenosnou chorobou,
 • osobe, ktorá by pre iné závažné poruchy svojej osobnosti narúšala spolunažívanie (asociálne správanie, alkoholizmus, toxikománia),
 • osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.
   

V ZOS sa môžu vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré neupravuje zákon o sociálnych službách, za účelom zvýšenia kvality sociálnej služby a za predpokladu, že sa na ich poskytovaní prijímateľ s poskytovateľom dohodli. Za iné činnosti sa považujú záujmová činnosť, strihanie, manikúra, pedikúra, činnosti iného charakteru, ak sa prijímateľ s poskytovateľom nedohodli inak.

Podmienky poskytovania sociálnej služby v ZOS, výšku a spôsob úhrady za sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.

V ZOS sa sociálna služba poskytuje celoročnou pobytovou formou.

 

Podmienky prijatia


 


073912

19.9.2019
Úvodná stránka