Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov (ZPS)

 • sa poskytuje:
 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ubytovanie,
 5. stravovanie,
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 7. osobné vybavenie,
 • sa zabezpečuje:
 1. záujmová činnosť,
 2. ošetrovateľská starostlivosť, ak sa neposkytuje podľa § 22 zákona o sociálnych službách,
 • sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

 

Podmienkou poskytovania sociálnej služby v ZPS je predloženie vydaného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v ZPS, ktoré vydá sociálne oddelenie mesta/obce. Okrem prípadov ak sa má poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby.

 Sociálnu službu v ZPS nemožno poskytovať osobe:

 • trpiacej psychickou poruchou, vplyvom ktorej by mohla ohrozovať seba a okolie,
 • osobe trpiacej infekčnou a prenosnou chorobou,
 • osobe, ktorá by pre iné závažné poruchy svojej osobnosti narúšala spolunažívanie (asociálne správanie, alkoholizmus, toxikománia),
 • osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.
   

V ZPS sa môžu vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré neupravuje zákon o sociálnych službách, za účelom zvýšenia kvality sociálnej služby a za predpokladu, že sa na ich poskytovaní prijímateľ s poskytovateľom dohodli. Za iné činnosti sa považujú strihanie, manikúra, pedikúra, činnosti iného charakteru, ak sa prijímateľ s poskytovateľom nedohodli inak.

Podmienky poskytovania sociálnej služby v ZPS, výšku a spôsob úhrady za sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.

V ZPS sa sociálna služba poskytuje celoročnou pobytovou formou.

 

Podmienky prijatia


 


073921

19.9.2019
Úvodná stránka