Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Žiadatelia a prijímatelia sociálnych služieb

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Voči žiadateľom sociálnych služieb, prijímateľom sociálnych služieb a ich rodinným príslušníkom

 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o., so sídlom: Márie Krššákovej č. 1107/1, 972 51 Handlová, IČO: 45741191, DIČ: 2023791341, v zastúpení: PhDr. Emília Nyitrayová – riaditeľka organizácie.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, aby sme splnili zákonné povinnosti. Spracúvame o Vás nasledujúce údaje:

 • Osobné kontaktné údaje - napríklad Vaše meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo;
 • Osobné údaje - napríklad pohlavie, rodinný stav, dátum narodenia, národnosť a rodné číslo (resp. národné identifikačné číslo), 
 • Údaje o príjmových a majetkových pomeroch – napríklad výšku Vášho príjmu,  Vaše aktuálne majetkové pomery, 
 • Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch – napríklad osobné kontaktné údaje, osobné údaje a údaje o príjmových a majetkových pomeroch  o partneroch a deťoch,  
 • Platobné informácie - napríklad číslo bankového účtu ,
 • Údaje pre účely zabezpečenia  zdravotnej starostlivosti  – napríklad informácie o Vašom zdravotnom stave a liečebnom režime.

 

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytovanie sociálnej služby – Vaše osobné údaje spracovávame v súvislosti s uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, určenie výšky úhrady za sociálne služby a pod. ( 1, 2 )

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti – Vaše osobné údaje môžeme spracovávať v súvislosti so zabezpečením  liečebného režimu, prihlásenia a odhlásenia do zdravotnej poisťovne a pod. ( 1,3, 4,  )

Vytváranie zdravého a bezpečného prostredia na poskytovanie sociálnej služby – Vaše osobné údaje spracovávame aby sme mohli analyzovať ako možno zlepšiť kvalitu prostredia v ktorom sú poskytované sociálne služby – napr. ubytovanie, stravovanie a pod. -  a tým znížiť potenciálne nezdravé vplyvy  ( 6, 7 )  

Riešenie sporov  - môžeme spracovávať Vaše osobné údaje  na účely riešenia rôznych  sporov medzi prijímateľmi sociálnej služby, sťažností prijímateľov sociálnej služby alebo iných právnych sporov a postupov, resp. ak máme podozrenie na porušenie Domáceho poriadku  alebo zo spáchania priestupku, ktorými by sme sa chceli, a ktorými sme oprávnení, ďalej sa zaoberať (1,2, ) 

Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon, resp. aby sme splnili rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu (iné osobitné predpisy, ktoré nevieme vopred identifikovať, napríklad zákon o Policajnom zbore).

Evidencie osôb vstupujúcich do prevádzkových priestorov prevádzkovateľa v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku dotknutých osôb. ( 10 ) 

 

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle Článku 6 ods.1 pism. c  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, najmä zákonom č. 448/2008  Z.z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu ( v zmysle Článku 6 ods.1 pism. f  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov),
 • alebo ste nám udelili váš súhlas ( v zmysle Článku 6 ods.1 pism. a  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) na jeden alebo viaceré účely,

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Poskytovateľ  sociálnej služby môže zdieľať Vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu spoločnosť - sprostredkovatelia . V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní; ku dňu vydania tohto vyhlásenia prevádzkovateľ SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.  nie je sprostredkovateľom. 
 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými verejnými orgánmi.

 

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania ako sú uvedené v tomto vyhlásení. To znamená, že Vaše údaje uchováme počas poskytovania sociálnej služby.  Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas poskytovania sociálnej služby,  akonáhle už nebudú potrebné.  Lehoty uchovávania jednotlivých dokumentov súvisiacich s poskytovaním sociálnej služby sú uvedené v Registratúrnom pláne, ktorý je k dispozícii u prevádzkovateľa.

Okrem toho môžeme Vaše osobné údaje spracúvať po dlhšiu dobu po ukončení poskytovania sociálnej služby v prípade, že SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. eviduje voči Vám pohľadávku za poskytované sociálne služby, v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú tiež zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

 

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Veľmi nám záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

 

CEZHRANIČNÉ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje.

 

POUŽÍVANIE AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODOVANIA A PROFILOVANIA

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva prevádzkovateľ profilovanie alebo automatizované rozhodovanie.

 

POVINNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti tieto povinnosti voči SENIOR CENTRU HANDLOVÁ, n. o.:

 • Poskytnúť pravdivé osobné údaje nevyhnutné na poskytnutie sociálnej starostlivosti v rozsahu:  meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy. 
 • Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie sa za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 Z.z  nevyžaduje.
 • Neposkytnutie osobných údajov v potrebnom rozsahu danom týmto zákonom môže mať za následok neprijatie do zariadenia sociálnych služieb.

 

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Formuláre pre podanie sťažnosti nájdete tu:

 

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť. Prevádzkovateľ SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. určil zodpovednú osobu:

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Mail: zodpovedna.osoba@pk-systems.sk

Telefón: +421905148207

Korešpondenčná adresa: ul. Márie Krššákovej 1107/1, 972 51 Handlová

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde, budeme Vás o tom, aj o dôvodoch, informovať. 

V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

 

PRÍLOHA č. 1

Zoznam právnych základov, ktoré oprávňujú spoločnosť spracúvať osobné údaje o žiadateľovi a prijímateľovi sociálnych služieb  

 

 1. Zákon č. 448/2008  Z.z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 2. Zákon 447/2008 Z.z.  o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 3. Zákon č. 576/2004 Z. z  o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 4. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 5. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 6. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 7. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 8. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 9. Oprávnený záujem prevádzkovateľa zmysle Článku 6 ods.1 pism. f  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov),

 


 


073900

19.9.2019
Úvodná stránka